شرح وظایف کارگروه توسعه آموزش
◄ بررسی و تایید نیازهای آموزشی دستگاه که بر اساس تحلیل سازمان، شغل و فرد صورت گرفته است جهت ارائه و تصویب نهایی در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی سازمان
◄ بررسی و تایید کلیات برنامه های آموزشی کارمندان و مدیران دستگاه اعم از برنامه های راهبردی سالانه جهت ارائه و تصویب نهایی در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی سازمان
◄ بررسی و تایید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی به صورت چاپی و الکترونیکی بر اساس سرفصل های آموزشی مصوب
◄ بررسی و تایید سوابق آموزشی و تدریس متقاضیان تدریس
◄طراحی و تدوین دوره های آموزش پودمانی شغلی – تخصصی برای هر یک از مشاغل تخصصی سازمان
◄ طراحی و تدوین دوره های آموزش تخصصی بدو خدمت برای هر یک از مشاغل تخصصی سازمان
◄ طراحی و تدوین دوره های آموزش تخصصی ویژه مدیران
◄ طراحی و تدوین دوره های آموزش گردشگری ویژه کاربران خارج از سازمان (به عنوان مثال دوره آموزشی گردشگری ، دوره آموزش های هوایی و…)